Về chúng tôi

Chúng tôi là tổ chức mong muốn tạo lập nên một cộng đồng những người phụ nữ hạnh phúc ở Quốc gia Việt Nam.